3 batalion drogowo-mostowy
Informacje o klubie wojskowym

Klub 3 batalionu drogowo- mostowego w Chełmnie działa w oparciu na ujednoliconym tekście ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności o art. 1 ust. 1 powyższej ustawy mówiącym o tym, że działalność kulturalna w rozumieniu ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działalność jest zgodna Decyzją Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z 8 marca 2013 r. w sprawie zasad działalności klubów wojskowych oraz Wytycznymi Dowódcy 3 Batalionu Drogowo – Mostowego w Chełmnie w sprawie organizowania i prowadzenia działalności wychowawczej z roku 2012.

 

NASZE PRIORYTETY

Naszym priorytetem, jest tworzenie, upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowiska wojskowego. Proponujemy działania interdyscyplinarne kierowane do różnych grup odbiorców.

Działalność Klubu 3bdm kierowana jest w szczególności do:

 • żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i ich rodzin;
 • żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych;
 • pracowników wojska i ich rodzin;b
 • byłych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska oraz ich rodzin;
 • kombatantów, weteranów oraz ich rodzin;
 • członków kół, sekcji i klubów zainteresowań w tym turystyczno – krajoznawczych oraz amatorskich zespołów artystycznych działających w klubach wojskowych.

Szeroko rozumiana działalność kulturalna Klubu Wojskowego 3 batalionu drogowo-mostowego koncentruje się na integracji pomiędzy żołnierzami jednostki, pracownikami wojska ich rodzin oraz współpracy ze społeczeństwem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

 

FORMY DZIAŁALNOŚCI KLUBU:

 • zajęcia amatorskich zespołów artystycznych, kół, sekcji i klubów zainteresowań, w tym prowadzących działalność turystyczno – krajoznawczą;
 • wystawy i ekspozycje twórczości artystycznej;
 • konkursy wiedzy i quizy tematyczne;
 • przedsięwzięcia turystyczno    krajoznawcze;
 • podróże historyczno – wojskowe i rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
 • imprezy sportowo – rekreacyjne;
 • spotkania okolicznościowe, integracyjne i zabawy towarzyskie;
 • inne formy działalności wynikające z potrzeb środowiska wojskowego.

 

CELE  REALIZOWANYCH  ZADAŃ

Klub Wojskowy 3 batalionu drogowo-mostowego realizuje zróżnicowane zadania w obszarze działalności kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska wojskowego kierując się następującymi wyznaczonymi celami:

 •  tworzeniem warunków umożliwiających rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny środowiska wojskowego i społeczeństwa lokalnego;
 • rozwojem i podnoszeniem życia oraz świadomości kulturalnej;
 • aktywizacją kulturalną i artystyczną środowiska wojskowego i społeczeństwa lokalnego;
 • podtrzymywaniem aspiracji artystycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • integracją wewnątrzśrodowiskowa batalionu integracją środowiska wojskowego ze społecznością lokalną;
 • popularyzacją, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji wojskowych;
 • umacnianiem ducha patriotyzmu narodowego;
 • popularyzacją i kształtowaniem wrażliwości historycznej i turystycznej w środowisku wojskowym;
 • wsparciem i aktywizacją rodzin żołnierzy pełniących służbę wojskową poza granicami kraju;
 • kształtowaniem pozytywnego wizerunku oraz promocja batalionu;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych