3 batalion drogowo-mostowy
Szkolenie żołnierzy rezerwy

 

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

(Art. 99, ust. 1 Ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U z 2012 r. poz. 461z późn. zmianami)


Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa. Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych.

Obowiązkowi służby wojskowej, podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia.


Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

1) żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
2) żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
3) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;

2) zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;

3) zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają  osoby, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.


Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:
1) w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
2) sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
3) sprawujące opiekę nad:
a) dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
b) osobami obłożnie chorymi,
c) osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
e) osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

 

ĆWICZENIA WOJSKOWE - OCHOTNICY


Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, w tym odbywanych w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa, przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.
Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

We wniosku, ochotnik zamieszcza w szczególności następujące dane:

• stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca,
• datę i miejsce urodzenia, numer PESEL,
• kod pocztowy i adres zamieszkania,
• kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
• aktualne miejsce pracy,
• wykształcenie, nazwę szkoły, której jest absolwentem, zawód wyuczony i wykonywany oraz inne kwalifikacje, w tym przydatne w czynnej służbie wojskowej, a w szczególności:
• inspektora uprawnionego do prowadzenia szkoleń zawodowych lub sportowych,
• operatora specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wojskowego,
• operatora sprzętu przeznaczonego do robót ziemnych,
• operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych,
• kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C,
• kierowcy posiadającego prawo jazdy kategorii C+E,
• tłumacza,
• nurka,
• płetwonurka,
• skoczka spadochronowego,
• lekarza, pielęgniarza lub sanitariusza,
• kucharza,
• poziom znajomości języków obcych.
• do wniosku, ochotnik może dołączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.


Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
1) jednodniowe;
2) krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
3) długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
4) rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego9 odbywają je żołnierze z nadanymi przydziałami kryzysowymi)

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:
1) dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
2) dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
3) dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
4) dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych. W przypadkach gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu roku.

ĆWICZENIA WOJSKOWE - KARTA POWOŁANIA


Powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonuje wojskowy komendant uzupełnień za pomocą karty powołania.


Karta powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonymw tej karcie. Terminu 14- dniowego nie stosuje się, jeżeli:
• ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
• żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego,
• powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

Żołnierz rezerwy może wnieść odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia karty powołania do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Odwołanie może również wnieść za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako "NATYCHMIAST", natomiast w pozostałych przypadkach - w terminie określonym w karcie powołania.


W przypadku gdy żołnierz rezerwy, któremu doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby albo z innych przyczyn, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień osobiście lub przez inne osoby. Po ustaniu przyczyny niestawienia się żołnierz rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając w tej sprawie odpowiednie dokumenty.

ĆWICZENIA WOJSKOWE - REKOMPENSATA

Świadczenia rekompensujące stanowią:

Świadczenia pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych (nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes GUS.

Świadczenia pieniężne nie przysługują żołnierzom rezerwy powołanych na ćwiczenia, jeżeli otrzymali od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz ( prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych ( w kwocie pomniejszonej o uposażenie otrzymane z tytułu odbytych ćwiczeń).

 

NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE

PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM REZERWY

Z TYTUŁU ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

 Dzienne stawki uposażenia zasadniczego:

 

Stopień wojskowy

% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego

(3200 zł)

Wysokość uposażenia zasadniczego za dzień ćwiczeń

Wysokość uposażenia zasadniczego za 30 dni ćwiczeń

oficerowie

młodsi

porucznik

4,25

136,00 zł.

4 080 zł.

podporucznik

4,20

134,00 zł.

4 032 zł.

podoficerowie

starszy chorąży sztabowy

3,95

126,40 zł.

3 792 zł.

starszy chorąży

3,85

123,20 zł.

3 696 zł.

chorąży

3,70

118,50 zł.

3 552 zł.

młodszy chorąży

3,60

115,20 zł.

3 456 zł.

starszy sierżant

3,50

112,00 zł.

3 360 zł.

sierżant

3,45

110,40 zł.

3 312 zł.

plutonowy

3,35

107,20 zł.

3 216 zł.

starszy kapral

3,30

105,60 zł.

3 160 zł.

kapral

3,25

104,00 zł.

3 120 zł.

szeregowi

starszy szeregowy

2,95

94,40 zł.

2 832 zł.

szeregowy

2,85

91,20 zł.

2 736 zł.

 

Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przyznaje się dodatek funkcyjny(dodatek o charakterze stałym):

-       wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane  w etacie dla podoficera - do 5 %;

-       wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane  w etacie dla oficera - do 15 %.

 

WYKAZ

podstawowych aktów prawnych regulujących zasady powoływania,

odbywania oraz zwalniania z ćwiczeń wojskowych

   

1.      Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

 2.      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony RP

 (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1430 j. t.)

 3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j. t.)

 4.     Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r.  o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2147 j. t.)

 5.      Ustawa z dnia 13 października 1992 r.  o przysiędze wojskowej

 (Dz. U. z 1992 r. Nr 77, poz. 386)

 6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

 (Dz. U.  z 2004 r. Nr 145 poz. 1539 z późn. zm.)

 7.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.

 (Dz. U.  z 2004 r. Nr 140 poz. 1480 z późn. zm.) Uchylenie z dniem 2014.08.01

 8.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia i wypłacenia świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

 (Dz. U.  z 2000 r. Nr 13 poz. 155) Uchylenie z dniem 2015.10.16

 9. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszeni o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej.

 (Dz. U.  z 2014 r. poz. 3 j. t.)

 10.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych.

 (Dz. U. 2010 Nr 145 poz. 974) Uchylenie z dniem 2015.07.21

 11.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 (Dz. U. 2004 Nr 52 poz. 519)

 12.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.

 (Dz. U. 2015 poz. 307 j. t.)

 13.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

 (Dz. U. 2004 Nr 115 poz. 1199 z późn. zm.) Uchylenie z dniem 2015.03.12

 14.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie zasad określania zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

 (Dz. U. 1992 Nr 57 poz. 278 z późn. zm.) Uchylenie z dniem 2011.01.02

 15.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe.

 (Dz. U. 2004 Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)

 16.   Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

 (Dz. U. 2010 Nr 64 poz. 397)

 17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

 (Dz. U. 2015 poz. 321)

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkich niezbędnych informacji udzielają Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Informacji dotyczących ćwiczeń żołnierzy rezerwy w 3 batalionie drogowo-mostowym udziela młodszy oficer sekcji personalnej S-1 ppor. Adrian ADAMCZYK tel. 261-434-213.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych