3 batalion drogowo-mostowy
Poczet dowódców

 

 

 

ppłk Marek WAWRZYNIAK
14.02.2011 - 19.03.2013


Urodził się w 1971 roku w miejscowości Koło. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu , którą ukończył w 1994 r. Następnie  w 1997 roku ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny Dowódców, Szefów Sztabów Batalionu z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1997-1999 był słuchaczem Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy, gdzie uzyskał tytuł magistra. W 2005 roku ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej – kierunek Integracja Europejska . W 2007 roku na Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs Specjalistyczny Kandydatów na Dowódców Batalionu, Dywizjonu. Dobrze włada językiem angielskim , co poświadczone jest świadectwem ukończenia kursów językowych.

            Ppłk Marek WAWRZYNIAK od lipca 2005 r. do stycznia 2006 r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku na stanowisku starszego oficera w sztabie MND CE, a od dnia 30 kwietnia do 3 grudnia 2009 r. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie „ UNIFIL” na stanowisku Zastępca Dowódcy Kontyngentu ( Zastępca Dowódcy Batalionu) .

            Przeszedł  kolejne szczeble dowodzenia w 17 batalionie saperów – 12 Dywizja Zmechanizowana , 3. Warszawskim Pułku Pontonowym oraz w 3. Pułku Drogowo- Mostowym na stanowiskach: dowódca plutonu, dowódca kompanii , szef sztabu batalionu , szef sekcji – sekcja operacyjna pułku, dowódca batalionu w 3. Pułku Drogowo- Mostowym.

            Z dniem 14 lutego 2011 r. Rozkazem nr 13 Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 01.02.20111 r. ppłk Marek WAWRZYNIAK został wyznaczony na stanowisko Dowódcy JW 3136 w Chełmnie. Z dniem 08 kwiecień 2013 r. Rozkazem Nr 242/Pers./P1 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dniem 19 marca 2013 r. ppłk Mark WAWRZYNIAK został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Pułku w 2 Pułku Inżynieryjnym w Inowrocławiu.

 

 

 

ppłk Kazimierz WOŁOWIEC
08.04.2013 - 07.09.2016

 

Urodził się w 1961 roku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, którą ukończył w 1986 r. W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Bydgoskiej - kierunek Ochrona Ludności i Zarzadzanie Kryzysowe.

Dobrze włada językiem angielskim, co poświadczone jest świadectwem ukończenia kursu językowego.

Ppłk Kazimierz WOŁOWIEC od kwietnia 2005 r. do października 2005 r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku Zastępca Dowódcy Kontyngentu (Zastępca Dowódcy Batalionu), od stycznia 2007 r. do sierpnia 2007 r. pełnił służbę w Dowództwie NATO w Kabulu na stanowisku szefa sekcji infrastruktury.

        Przeszedł kolejne szczeble dowodzenia w 9 Pułku Pontonowo – Technicznym – 9 Ośrodku Przechowywania Sprzętu, 9 Pułku Pontonowym, 3 Pułku Drogowo - Mostowym oraz 5 Pułku Inżynieryjnym na stanowiskach: dowódca plutonu, dowódca kompanii, kierownik obiektu, starszy oficer, szef sekcji, dowódca batalionu.

         Z dniem 08 kwiecień 2013 r. Rozkazem nr 41 Dowódcy Wojsk Lądowych z dnia 28.03.2013 r. ppłk Kazimierz WOŁOWIEC został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Batalionu w 3. Batalionie Drogowo – Mostowym w Chełmnie.
                                                           

                                                                                                   

 

 ppłk Artur GRUSZCZYK
30.09.2016 - 29.03.2017

 

 Ppłk mgr inż. Artur GRUSZCZYK urodził się 23 kwietnia 1973 r. w miejscowości Iłża. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej  im T. Kościuszki we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz kursu dowódców i szefów sztabów batalionów wojsk inżynieryjnych i kursu dowódców batalionów.

Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej  im. Tadeusza Kościuszki w 1996 r. objął stanowisko dowódcy plutonu pontonowego a następnie kompanii pontonowej w 9. Chełmińskim pułku pontonowym. W 2001 r. został przeniesiony do 3. Pułku drogowo–mostowego, gdzie pełnił służbę na stanowiskach: Szef sztabu batalionu pontonowego, Po przeformowaniu 3 pułku drogowo – mostowego w 3 batalion drogowo – mostowy w 2011 roku pełnił funkcję Szefa sekcji operacyjnej. W 2008 roku brał udział w XXIX zmianie PKW "UNIFIL" w Libanie na stanowisku Oficer Operacyjny. W roku 2011 przeniesiony do 2. Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego im. gen Jakuba Jasińskiego na stanowisko Zastępcy dowódcy batalionu – szef sztabu a w roku 2014 został Dowódcą batalionu pontonowego tegoż pułku.

W dniu 11 października 2016 r. na podstawie rozkazu personalnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 79/2016 z dnia 15.09.2016 r. ppłk Artur GRUSZCZYK objął stanowisko Dowódcy 3. Włocławskiego batalionu drogowo-mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie.

         Z dniem 30 marca 2017 r. na podstawie rozkazu personalnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nr 29/2017z dnia 23.03.2017 r. ppłk Artur GRUSZCZYK został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych